Saznajte sve što vas zanima

od nezgode do nadoknade

NAJČEŠĆA PITANJA

Ukoliko Vas je ujeo pas koji nema vlasnika potrebno je da se odmah prijavite u zdravstvenu ustanovu kako bi Vam sanirali povrede. Što se tiče Vašeg potraživanja naknade štete, zahtev podnosite Komisiji za procenu osnovanosti zahteva građana za naknadu nematerijalne štete zbog povreda nanesenih od strane nevlasničkih pasa pri Sekretarijatu za stambene i komunalne poslove grada Beograda. Poželjno je da fotografišete posledice ujeda kako bi to priložili prilikom predaje dokumentacije.

Ako ste doživeli saobraćajnu nezgodu na motociklu, postoji mogućnost nadoknade štete po više osnova. Ukoliko imate životno osiguranje, to je jedan od osnova, naplata štete po autoodgovornosti je druga mogućnost… Neophodno je da imate lekarsku dokumentaciju o nastalim povredama.

Ako je do pada sa motocikla došlo usled neprilagođene brzine i nesmotrenosti vozača, tu na žalost ne može da se potražuje naknada štete, ali ukoliko je za nezgodu “kriva” na primer rupa na putu koja je ispunjena vodom od kiše, može se potraživati naknada štete. Preporuka je da ako ste u mogućnosti insistirate da se zapisnik saobraćajne policije uradi tako da se konstatuju svi detalji sa lica mesta koji će umnogome olakšati eventualna potraživanja.

Prilikom povređivanja na poslu potrebno je da se odmah obavesti poslodavac, da se u lekarskoj dokumentaciji prilikom prijema tačno navede da je povreda nastala na radnom mestu, da bi se sačinio izveštaj o povredi na radu. Nakon toga se može potraživati naknada štete po osnovu kolektivne polise zaposlenih ili direktno od poslodavca.

Kada se povredite na javnom mestu neophodno je javiti se u medicinsku ustanovu radi saniranja povreda, ako ste u mogućnosti fotografisati lice mesta kako bi se lakše ustanovilo da li postoji nečiji propust koji je doveo do povređivanja.

U zavisnosti od konkretne situacije postoji mogućnost da potražujete naknadu štete i ako se niste životno osigurali. Svakako je bitno utvrditi činjenično stanje i nakon toga videti da li i od koga možete potraživati odštetu.

Postoji mogućnost nadoknade štete koju ste sami prouzrokovali, ali sve zavisi od okolnosti konkretnog slučaja.

Optimalno trajanje postupka naknade štete je moguće proceniti nakon utvrđenog činjeničnog stanja, prikupljenih dokaza i svih relevantnih činilaca koji su se desili prilikom nezgode.

U zavisnosti od obima i vrste štete, nastalih posledica i konačne procene možete dobiti precizan odgovor na pitanje koliko novca možete očekivati u postupku naknade štete.

Prilikom nastale štete potrebno je prikupiti svu dokumentaciju koja će biti potrebna za utvrđivanje osnova i visine odštete.

POSETITE NAS