Često smo svedoci nemilih događaja koju prouzrokuju napušteni psi lutalice, koji neretko bez ikakvog povoda napadaju građane i nanose im telesne povrede.  Takvo traumatično iskustvo usled kojeg žrtve pretrpe telesne povrede ostavlja posledice koje se ogledaju u pretrpljenim fizičkim bolovima, strahu, eventualno trajnim ožiljcima kao i umanjenju životne aktivnosti. Pored toga takva iskustva ostavljaju i snažne posledice u smislu hipersenzitivnog reagovanja pri svakom budućem susretu sa psom kao izvorom egzistencijalne opasnosti.

Većini je poznato da u takvim slučajevima mogu da dobiju odštetu, međutim nisu svi dovoljno informisani  kada je reč o samom postupkom i visini naknade nematerijalne i materijalne štete. U daljem tekstu ćemo dati odgovore na nekoliko pitanja koji će vam svakako biti od koristi ukoliko se nađete u takvoj situaciji.

 

ŠTA PRVO URADITI UKOLIKO VAS UJEDE PAS LUTALICA?

 Trebalo bi se odmah javiti nadležnoj zdravstvenoj ustanovi radi pregleda i napomenuti da je u pitanju ujed psa. Nakon inicijalnog pregleda uobičajno je da pacijenti budu upućeni na Infektivnu kliniku, radi dalje analize (primanje vakcine protiv besnila).  Klinika bi trebalo da po službenoj dužnosti obavesti Veterinarsku stanicu čiji je zadatak da pronađe psa koji je naneo povrede.

 

OD KOGA SE NAPLAĆUJE PRETRPLJENA ŠTETA?

 Odštetni zahtev bi trebalo poslati nadležnoj jedinici lokalne saomouprave, odnosno opštini, gradu ili Gradu Beogradu, u zavisnosti od toga na kojoj teritoriji je došlo do nezgode. Pojedine opštine i gradovi imaju oformljene komisije za rešavanje odštetnih zahteva za štete koje su nastale od ujeda pasa lutalica. Na primer, Grad Beograd je to uredio na taj način što je u okviru Sekretarijata za stambene i komunalne poslove oformio posebnu Komisiju za naknadu štete od ujeda pasa lutalica.

 

KAKO NAPLATITI ŠTETU?

 Postoje dva načina za naplatu pretrpljene materijalne i nematerijalne štete.

Prvi je obraćanje zahtevom za naknadu štete Sekretarijatu za stambene i komunalne poslove u vansudskom postupku. U zahtevu se navodi kratak opis događaja, lični podaci povređene osobe i kontakt telefon, sa priloženim kopijama lekarskih izveštaja, što je obavezna dokumentacija, dok fotografija povrede nije obavezna ali je poželjna.

Komisija će oštećene nakon toga telefonskim putem obavestiti da dođu u određeni termin radi eventualne nagodbe i vansudskog poravnanja. Treba napomenuti da po aktuelnoj praksi komisija to čini u roku od godinu do godinu ipo dana po prijemu odštetnog zahteva. U takvim slučajevima naknada koja se dobija je višestruko manja od one koju bi dobili u sudskom postupku. Komisija za povrede bez vidljivih i trajnih ožiljaka nudi oko 20.000,00 dinara. Za teže povrede sa vidljivim i trajnim ožiljcima se u proseku može dobiti oko 50.000,00 dinara. Prethodni iznosi su navedeni na osnovu iskustava naših klijenata koji su se u mirnom postupku obraćali nadležnom Sekretarijatu Grada Beograda, dok su oštećeni koji su se obraćali nadležnim organima u Novom Sadu dobijali veće odštete. Navedeni iznosi su dati kao primeri i moguća su izvesna odstupanja u zavisnosti od težine posledica koje oštećeni pretrpi, ali i od prakse po kojoj nadležna jedinica lokale samouprave ili oformljeni organ opredeljuje visinu odštetnih zahteva.

Po ranije važećim propisima obraćanje nadležnoj jedinici lokalne samouprave je bilo obavezno pre pokretanja sudskog postupka. Po važećim propisima oštećeni mogu, i bez podnošenja zahteva nadležnoj jedinici lokalne samouprave, odmah pokrenuti parnični postupak pred nadležnim sudom.

Dakle, drugi način naplate štete je podnošenje tužbe nadležnom sudu, bez prethodnog podnošenja odštetnog zahteva u vansudskom postupku.  Imajući u vidu sudsku praksu sudova u Republici Srbiji dolazi se do zaključka da se u presudama dosuđuju viši iznosi od onih koji se isplaćuju u vansudskom postupku, ali bi trebalo napomenuti da parnični postupci traju i po više godina.

Odlučujući o tužbenom zahtevu, sud će uzeti u obzir sve činjenice i dokaze koje je tužilac priložio u toku postupka.

Preporuka je svakako da ukoliko oštećeni odluče da naplate štetu angažuju stručnu pomoć kako bi sa većom sigurnošću uspeli da ostvare svoje pravo i naplate štetu u većem iznosu.