naknada-stete

Ignorantia iuris nocet (nepoznavanje zakona škodi)

Namera ove latinske izreke jeste da se onaj ko krši propise ne može pozvati na to da ih ne poznaje. To znači da će se zakon primenjivati jednako na one koji ga poznaju, kao i na one koji ga ne poznaju.

U velikoj se meri ova izreka, ali sa sasvim drugačijim značenjem može primeniti na osobe koje pretrpe štetu. Drugačije značenje se ogleda u tome što će oni koji zakon poznaju svoja prava ostvariti, a oni koji ga ne poznaju – neće. Odavno je poznato da je novcem moguće izraziti svaku vrednost, pa čak i onu nematerijalnu, što u prevodu na običan svakodnevni jezik znači:

  • ako onaj ko pretrpi štetu zna da ima pravo da traži naknadu štete, ako zna od koga, šta, kako i koliko – novac će dobiti, odnosno…
  • ako onaj ko pretrpi štetu ne zna da ima pravo na potraživanje, a nakon toga ne zna od koga, šta, kako i koliko – novac neće dobiti ili će ga dobiti u mnogo manjem iznosu od onog kojeg bi trebao i mogao da dobije.

Kada se radi o materijalnoj šteti još i nekako, no kada je u pitanju nematerijalna šteta koja se ogleda u mukama zbog zadobijenih povreda – nikako. Nepošteno, ali je tako. Dobra strana života leži u tome što nikada ne postoje samo krajnosti. One, istina postoje, ali samo kao poslednja – za mnoge jedina vidljiva mogućnost. Umeće je, osim krajnosti, znati da se iskoristi sve ono što se nađe između njih.

Ako govorimo o prosečno inteligentnom građaninu Srbije bez obzira na stepen obrazovanja (a to po Gausovoj krivulji iznosi 96% stanovništva) sa sigurnošću možemo reći sledeće:

62% građana ne zna u kojim slučajevima ima pravo na naknadu štete;
22% građana načelno zna kada ima pravo, ali ne poznaje postupak koji im omogućava da to svoje pravo ostvari;
15% građana zna svoje pravo i okvirno poznaje postupak, ali nema predstavu o tome koji iznos može da ostvari;
1% građana u celosti ostvari svoja prava.

Od navedenog broja 76% građana nema finansijskih mogućnosti da naknadi štetu u punom opsegu zbog skupih i dugotrajnih sudskih postupaka u kojima se u pravilu izvode različita veštačenja, pa utoliko pristaje na iznose naknade koji su daleko manji od onih koje bi mogli da ostvare doslednom i upornom primenom zakona.

Shvativši ovako nepovoljan odnos između potencijalnih i ostvarenih mogućnosti oštećenih lica preduzeće „Bonus grupa“ je odlučilo da se bavi marketingom i finansiranjem sa zadatkom da svakom povređenom ili oštećenom koji sam ne zna ili ne može da ostvari to svoje pravo omogući naknadu u punom iznosu u skladu sa zakonom.